+31622235626 info@sinnas.nl
Selecteer een pagina

Onze Werkwijze


Voor het starten van een innovatieproject is het belangrijk te inventariseren wat u hiermee wenst te realiseren. Wij onderkennen drie fasen die achtereenvolgens worden doorlopen: de voorbereiding, de ontwikkeling en de implementatie van de innovatie. De voorbereidende fase zien we als de meest belangrijke fase voor kansrijk innoveren. Hier krijgen we zicht op het mogelijke resultaat en inzicht in mogelijke risico’s. Het is deze fase die door ondernemers als problematisch ervaren. Kennis en ervaring die hiervoor nodig zijn ontbreken in de organisatie. Hoewel de voorbereidende fase de minst kostbare fase zal men toch mensen en middelen hiervoor vrij moeten maken.

Intake

Tijdens de intake gaat het erom om inzicht te krijgen in de richting waarin uw organisatie een innovatie zoekt en op welke wijze deze innovatie een bijdrage moet leveren aan de organisatie. Tevens zullen we inzicht moeten krijgen in de randvoorwaarden die u als management stelt om het gewenste resultaat te realiseren. Aan de hand van deze kennis kunnen we afstemmen waar onze bijdrage het best tot haar recht komt. Over welke kennis beschikt u zelf, welke kennis kunnen wij toevoegen en welke kennis zouden we van derden kunnen betrekken. Voor kansrijk innoveren blijkt een consortium van meerdere partijen het best te werken. Wij kennen mogelijke partners en kunnen deze voor u benaderen. Van deze intake maken wij een verslag en doen aanbevelingen over de wijze waarop het beoogde innovatieproject het best ingericht en uitgevoerd kan worden. In dit stadium gaat het om een indicatie.

Plan

Heeft u op basis van de intake besloten een project op te zetten voor een kansrijke innovatie dan kunnen we in samenspraak een projectplan opstellen. Dit projectplan is gericht op de voorbereidende fase van het innovatieproject, door deskundigen als de meest essentiële fase van het gehele traject. Er wordt een inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit per groep activiteiten en de verwachte doorlooptijd van de voorbereidende fase. Voor het inzetten van externe expertise wordt een wensenlijst samengesteld en een inschatting gemaakt van benodigde middelen. Het resultaat van de voorbereidende fase is het inzichtelijk maken van risico’s door middel van een business case en een plan van aanpak voor de uitvoering.

 

Uitvoering

Heeft u besloten om tot uitvoering van de voorbereidende fase over te gaan dan voeren wij die activiteiten uit die we vooraf zijn overeengekomen. Onze bijdrage kan op meerdere activiteiten betrekking hebben afhankelijk van uw eigen beschikbare kennis. Een belangrijke succesfactor voor een geslaagd project is de betrokkenheid van het management. Het opzetten van een Management Control System draagt bij aan een formele betrokkenheid van het management en stelt het projectteam in staat ook “Self Controle” toe te passen. De belangrijkste taak van het management is niet controleren maar een ondersteunende en stimulerende rol in te nemen. Zoals eerder gezegd, het management heeft een belangrijke invloed op het slagen van zowel radicale als incrementele innovaties.

Wilt u kansrijk innoveren? Neem contact met ons op!

Neem contact op